Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold. Fredning av Kommersøya naturreservat i Sande kommune, Vestfold fylke. Fastsatt ved kongelig resolusjon av 30.06.2006 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning.
Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Sande kommune: 143/2, 143/9.

Naturreservatet dekker et totalareal på 480 dekar, alt landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av vedlagte kart i målestokk 1:5000 datert Miljøverndepartementet juni 2006.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Sande kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2 Formål.
Formålet med fredningen er å bevare et spesielt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde for Oslofeltets fossilførende bergarter og har en egenartet vegetasjon og et egenartet dyreliv som er knyttet til de kambrosiluriske bergarter øya er bygget opp av.

I sone A er et delmål å bevare vegetasjon og dyreliv, herunder fugleliv.

I sone B er et delmål å bevare en viktige lokalitet for forståelsen av Oslofeltets fossilførende bergarter.

§ 3 Vernebestemmelser.
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

  1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
  2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
  3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, brakker o.l, oppsetting av telt, bålbrenning, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. I sone B er det i tillegg forbud mot hammerbruk, kiling, boring og sprenging. Videre er innsamling av prøver fra fast fjell forbudt. Det er også forbudt å risse eller male inn tegn, figurer o.l. i fjell eller på steinblokker. Om grunneier eller bruker gir tillatelse til det, skal ikke verneforskriftene være til hinder for å ta med løse steiner til personlig samlerformål. Dersom hensynet til verneverdiene gjør det nødvendig, kan Direktoratet for naturforvaltning ved forskrift innføre forbud mot all innsamling av prøver i området.
  4. Motorferdsel, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
  5. Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
  6. Bruk av reservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
  7. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
<< --- Tilbake Neste side --->>