. . . fortsettelse av Vernebeskrivelsen

§ 4 Generelle unntak.
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for :

 1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3, er ikke til hinder for:
 1. Sanking av bær og matsopp
 2. Vedlikehold av anlegg for enkelt friluftsliv som er i bruk på fredningstidspunktet
 3. Rydding av vegetasjon langs hovedstien som går mellom de tilrettelage friluftsområdene nord og sør på øya, samt alminnelig vedlikehold av denne stien. Andre stier som er i allmenn bruk på fredningstidspunktet, kan skjøttes tilsvarende.
 4. Forsiktig rydding av vegetasjon som er nødvendig for å hindre gjengroing av mye brukte oppholds- og badeplasser langs stranda. Plassene skal avmerkes på kart.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

 1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 5. og § 5 nr. 4.
 2. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 6.
 3. Avvirke plantefelter med gran.
 4. Skjøtsel og restaurering av kulturminner.
§ 6 Generelle dispensasjonsregler.
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7 Forvaltningsplan
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8 Forvaltningsmyndighet.
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9 Ikrafttredelse.
Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves:
 • kongelig resolusjon av 15. januar 1988 om fredning av Limovnen naturminne, Sande kommune, Vestfold fylke.
 • kongelig resolusjon av 15. januar 1988 om fredning av Kommersøya naturreservat, Sande kommune, Vestfold fylke.
<< --- Tilbake Tibake til billedoversikten --->>