I 2002 var det like før Kommersøy ble omdannet til
en enorm containerhavn for Østlandet

containerkart containerhavn I 2002 spøkte det imidlertid for friluftsinteressene. Da ble det nemlig foreslått å legge en ny containrehavn for Østlandet på Kommersøya, med jernbanespor fra Sande!

Etter store protestdemonstrasjoner, ble heldigvis dette skrinlagt. Men hadde det blitt noe av, hadde det vært slutt på friluftslivet i området.
I ''En forstudie om havnestrukturen i Oslofjorden'' av en styringsgruppe med rep. fra: Fiskeridep., Oslo og Grenland havnevesen av 25. mars 2002, kan en bl. a. lese:
Kostnadene for å planere ut og opparbeide et ca 1000 da stort område med 1500 m kai er anslått til ca 1200 mill kroner. Ny veg fra Sandekrysset på E18 er anslått til å koste ca 300 millioner kroner, og ny jernbanefremføring er anslått til å koste ca 1100 millioner kroner. Kostnader for jernbanetilknytning er vurdert ut fra at ny bane bygges fra Galgeberg stasjon ut til havneterminalen. Av den rundt 11,5 km lange jernbanestrekningen er om lag 8,6 km lagt i tunnel. Det er gode muligheter for å etablere en jernbaneterminal med et stort skiftesporområde i tilknytning til havna. Lokaliseringsalternativet har en betydelig arealreserve utover kravet på 1000 da, dersom det foretas en ytterligere nedsprengning av Kommersøya med utfylling av grunne områder øst for øya. Videre vil en ny containerhavn her åpne for industrietablering på strekningen Kommersøya – Sande. Ved en ytterligere utsprengning/planering av Kommersøya kan også kailengden dobles i forhold til det som er angitt på kartet over.       Les hele forstudie rapporten her.


Heldigvis ble disse planene etter heftige protester og demonstrasjoner forkastet, og ved kongelig resolusjon av 30.06.2006 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23,
ble store deler av Kommersøya fredet med hard hånd!
Se de neste sidene for fredningskart og forskrifter

Men før det vil jeg avslutte disse sidene med et vers av Fred Fredriksen:

Vær hilset du Kommers, vår deilige øy,
vårt smykke som havet omkranser.
Din østkyst er lav, og din vestkyst er høy.
Om sommeren høres rett ofte litt støy,
fra fartøy som langs kysten danser.


<< --- Forrige side Til fredningskart og forskrifter --->>